Kenz ül –Arş Duasının Sırları

(1/1)

hafızemre:
Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) den rivayet edilmiştir ki. Şöyle buyuruyor:
“”Cebrail bana dedi ki:
“”EyMuhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, ALLAH (c.c) ü Teala onukıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak haşr eder. Hattabütün insanlar onu bir Peygamber veya melek sanırlar. Ben ve Sen onunkabri üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız üzerine binip cennetegirmesi için cennetten bir Burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşekgibi geçer. Günahları denizlerin suyundan, yağmurların damlasından,ağaçların yapraklarından, kumların adetinden, taşlardan daha fazla olsabile affedilir, kabul olunmuş nafile hac ve umre sevabı yazılır.
Korkankimse okursa ALLAH (c.c) onu korktuğundan emin kılar. Susayan okursa Allahonun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa doyar. Çıplak okursa giyinir.
Hasta olan okursa şifa verir. Hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur.
Dünyaveya ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa ALLAH (c.c) istediğini verir.Düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa ALLAH (c.c) onların şerlerindenkorur ve ALLAH (c.c)’ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetlerikendisine ulaşmaktan men eder.
Borçlu olan okursa ALLAH (c.c) onu borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç etmez.
Eğeronu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocasıona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan sancı ve hastalıklardanemin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur.
Bu duayı okuyan için cin melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur.
Beş defa bu duayı okuyan Peygamber efendimizi rüyasında görür.
Hz. Ebubekir (r.a.) buyurdu:
“”Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhisselamı rüyamda gördüm.””

Hz. Ömer de şöyle buyurur:
“”Hiçbir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.””

Hz. Osman (r.a) diyor ki:
“”BenKuranı ezberleyemezdim. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme buhususu şikayet ettim.Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kuran ıezberlemeyi başardım.

Hz. Ali Keremullahü vechehü buyuruyorki:
“”Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım.””

Kenzul Arş Duasının sırlarını faziletlerini esrarını burada sayamıyacak kadar çoktur. Biz burada kısa olarak zikr ettik.

Not:Bide daha uzun olarak Kenzül arş duası vardır Kuranı Keriminayetlerinide ihtiva eden..Ancak bu kısa olan Kenzül Arş duası dır.
(Kenz …Hazine….= demektir…….Arşın Hazinesi …….Kenzül Arş hayırlara vesile olur inşALLAH (c.c))
“””KENZUL ARŞ DUASI”””


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM…

“”Lailahe illellahül melikul hakkul Mübib ** La ilahe illellahül hakemüladlül Metin ** Rabbena ve rabbü abaenek evvelin ** La ilahe illa entesübhaneke inni küntü minnez zalimin ** La ilahe illellahü vahdehu laşerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yemitü ve hüve hayyül layemutu ebeden biyedihil hayru ve ileyhil masiru ve huve ala külli şeyin kadir ** Ve bihi nesteinu ve la havle ve la kuvvete illa billahilaliyil azim ** La ilahe illellahü şükran li ni’metih ** La ilaheillellahü ikraren bi rububiyetih ** Ve subhanellahi tenzihen liazametih**Es’elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrilealeyke ya Rab ** Ve bi hakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke yaRab **Ve bi hakkismikel mektubi ala cebheti ala israfile aleyke ya Rab** Ve bi hakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya Rab **Ve bihakkismikellezi semmeyte bihi münkeren ve nekiran aleyke ya Rab ** Vebi hakkismike ve esrari ibadike aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikellezitemme bihil islamü aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikellezi telekkahüademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehu aleyke yaRab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya Rab ** Vebihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya Rab ** Vebihakkismikellezi kavveyte bihi hamaletel arşı aleyke ya Rab ** Vebihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleykeya Rab ** Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke yaRab ** Ve bi hakki temami kelamike aleyke ya Rab ** Vebihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü feceltennara aleyhi berden veselamen aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü feneceytehü minnezzebhi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihiishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadakebihi hudu aleyke ya Rab ** Ve bihakkismillezi deake bihi yakubu fer adedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi davudu fe cealtehu halifeten fil ardı veelente lehül hadide fi yedihi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezideake bihi süleymanü fe a’teytehül mülke fil ardı aleyke ya Rab ** Vebihakkismikellezi nadake bihi eyyubu fe neceytehu minel gammillezi kanefihi aleyke ya Rab ** Ve bihakismikellezi nadake bihi isebnu meryeme feahyeyte lehul mefta aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihimusa lemma hatabeke aletturi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezinadetke bihi asiyetümraetü firavne fe razaktehel cennete aleyke ya Rab** Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahraaleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşaalel mai aleyke ya Rab ** Ve bihakkismike nadake bihi Muhmmedünsallallahü aleyhi ve selemle yevmel ğari fe necceytehu aleyke ya Rab **İnneke enetl kerimül kebiru ** Hasbünnellahü ve ni’mel vekil ** Velahavle ve la kuvvete illa billahil aşiyil azim ** Ve sallallahu alaseyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vessellem.** “””
“”ANLAMI””

“””EyAllah ‘ım duama Senin Rahman ve Rahim isminle başlıyorum,besmelehürmetine duamı kabul eyle. Sen öyle bir ALLAH (c.c) u zül celalsınki Sendenbaşka hiçbir ilah yoktur.Mülkün sahibi Sensin. İyiyi kötüden, kötüyüiyiden, hakkı batıldan, batılı haktan ayırt etme gücünü veren Rabbim!Ey kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, mutlak hakimiyetin veadaletin sahibi, bizim ve babalarımızın Rabbi. Senden başkasınıtanımıyoruz. Kulluğumuz ile ançak Sana ibadet ediyoruz. Sana karşı olangörevlerimizi tam olarak yapamadık, zalimlerden olduk, bizi bağışlaRabbim. Sen teksin. Hiçbir ortağın yoktur. Mülk Senindir. Övgü Sanaaittir. Öldüren dirilten Sensin. Ölmeyen diri Sensin. Hayır Seninelindedir. Varacağımız yer Senin yüce huzurundur. Sen her şeyekadirsin, bizi utandırma Rabbim. Senden yardım istiyoruz, bize yardımeyle ALLAH (c.c)’ım. Güç ve kuvvet Sana aittir. Bize güç ve kuvvet ihsan eyleRabbim. Senden yardım istiyoruz bize yardım eyle ALLAH (c.c)’ım. Güç vekuvvet Sana aittir. Bize güç ve kuvvet ihsan eyle Rabbim. Senden başkailah tanımıyor, nimetlerine karşı şükr ediyorum, şükrümü kabul buyurRabbim. Rablığını ikrar etmek için Senden başka bir ilah olmadığınıtasdik ettim. Bu ikrar ile beni huzuruna al Rabbim. Şanının yüceliğinitenzih için Seni tesbih ediyorum. Tesbihimi gösterişten koru Rabbim.Cebrail in kanadına yazılı ismin hakkı için duamı redetme Rabbim.Mikail in kanadına yazılı ismi celalin hakkı için duamı redetme Rabbim.Mikail in kanadına yazılı ismi celalin hakkı için beni kulluğuna kabuleyle Rabbim. Azrail in eline yazılı ismi celalin hakkı için son nefesteçenemi iman ile kapamayı nasip eyle Rabbim. İsrafi in alnında yazılıismi cemalin hakkı için rızkımı helalinden nasip eyle Rabbim. Münkir veNekir e güç veren ismi celalin hakkı için kabirde bana, doğru cevapvermeyi nasip eyle Rabbim. Hak olan ismin ve kullarının sırlarıhürmetine beni kulluğundan bir lahza uzaklaştırma Rabbim. İsalmı kemaleulaştırdığın ismi azamın hakkı için, bizi ve evladlarımızı islamınistediği biçimde yaşat Rabbim. Cennetten dünyaya indirildiğine AdemAleyhisselamın okuyupte tevbesini kabul buyurduğun ismi azamın hakkıiçin tevbelerimizi kabul eyle Rabbim. Şit Aleyhisselamın okuduğu ismiazamın hakkı için bizi aziz eyle Rabbim. Arşı azamı taşıyabilmek içinmeleklerin okuduğu izmi azamın hakkı için bize güç ihsan eyle Rabbim.Tevrat ‘ta, İncil ‘de, Zebur ‘da ve Kuran ‘da yazılı olan ismi azamınhakkı için bizi Kuran yolundan ayırma rabbim.Kullarına merhamet ettiğinizmi azamın hakkı için bizi nefsimizle baş başa bırakma Rabbim.Kelimelerini ihtiva eden ismi azamın hakkı için dileklerimizi kabuleyle Rabbim. İbrahim Aleyhisselamın okuyup da ateşi gül bahçesineçevirdiğin izmi azamın hakkı için bizi cehennem narından azad eyleRabbim. İsmail Aleyhisselamın okuyupta kurban olmaktan kurtulduğu ismiazamın hakkı için dedikoducuların şerrinden bizi muhafaza eyle Rabbim.İshak Aleyhisselamın okuyupda duasını kabul buyurduğun ismi azamınhakkı için dileklerimizi kabul eyle Rabbim. Hud Aleyhisselamın okuduğuismi azamın hakkı için dualarımızı kabul eyle Rabbim. YakupAleyhisselamın okuyup da gözünü açtığın oğlu Yusuf Aleyhisselam ıkendisine kavuşturduğun ismi azamın hakkı için dertlerimize derman verRabbim. Davud Aleyhisselamın yeryüzünde halife yaptığın ve demirielinde hamur haline getirdiğin ismi azamın hakkı için rızkımıza bereketihsan eyle Rabbim. Süleyman Aleyhisselamın okuyupda ona verdiğin ismiazamın hakkı için bizleri yeryüzünde söz geçenlerden eyle Rabbim. EyupAleyhisselamın okuyupda sıkıntıdan kurtulduğu ismi azamın hakkı içinbizi bütün sıkıntılardan halas eyle Rabbim. İsa Aleyhisselamın okuyupda ölüleri diriltiği ismi azamın hakkı için ölmüş gönüllerimizin imannuru ile diriltilmesini bize nasip eyle Rabbim. Musa Aleyhisselamın Turu Sina da okuduğu ismi azamın hürmetine bizi fitne ve fesatçılarınşerrinden koru Rabbim. Asiye anamızın okuyupda cennete nail olduğu ismiazamın hürmetine bize cennet ve CEMALİNİ nasip eyle Rabbim.İsrailoğullarının okuyupda denizi geçtikleri ismi azamın hürmetine bizede sırat köprüsünden geçmeyi nasip eyle Rabbim. Hızır Aleyhisselamınokuyupda su üzerinde yürüdüğü ismi azamın hakkı için bizi de ilahirahmetinin deryalarına dalmayı muvaffak kıl Rabbim. Hazreti MuhammedAleyhisselamın mağarada okuyupda düşmanlarından kurtulduğu ismi azamınhakkı için bizleri de maddi ve manevi düşmanların sultasından veşerrinden koru Rabbim. Çünkü Sen yüceler yücesi, kerem Sahibisin.ALLAH (c.c)ım Sen bana kafisi. Sen ne güzel Vekilsin. Yüceler yüces. ALLAH (c.c)‘ım, gücüm kuvvetim ancak Senin güç ve kuvvetinledir. ALLAH (c.c) ’ımRahmetini Efendimiz Muhammed Aleyhisselam ın, Ehli Beytinin veAshabının üzerine yağdır.”””

Navigasyon

[0] Mesajlar